I. BA diploma:

Research Project–Kutatási Projekt

A tantárgy szintje: ATHE Extended Diploma Level 6 fokozat
A tantárgy kódja: M/615/2708
Kredit érték: 15

A tárgy ún. “core unit”, azaz valamennyi szakirány számára kötelezően előírt kurzus.

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a gyorsan változó üzleti/gazdasági/társadalmi környezet által jelentett kihívásokra megfelelő választ adni és a talpon maradás, fejlődés érdekében új ötletek, know-how-k, innovatív megoldások piaci validálását elvégezni (megvalósíthatóság, üzletképesség, versenyképesség, piacképesség, a jelenségek, trendek mögötti ok-okozati összefüggéseket átlátni, innovatív megoldásokat a gyakorlatba átültetni. Ennek érdekében szükségük van egy olyan struktúrált gondolkodás elsajátítására, amelynek kapcsán egy-egy problémát helyesen tudnak felismerni, megfogalmazni, előfeltevéseket  felállítani (induktív vagy deduktív módon), majd ezeket megvizsgálva következtetéseket levonni és javaslatokat megfogalmazni a döntéshozók   (CEO, Managing Board, stb.) számára.

 

Personal Leadership and Management Development – Személyes vezető és menedzser fejlesztés 

A tantárgy szintje: ATHE  Extended Diploma level 6 fokozat
A tantárgy kódja: M/615/2713

 Kredit érték: 15

 A tárgy ún. “core unit”, azaz valamennyi szakirány számára kötelezően előírt kurzus.

 A hazai és nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy azon cégek tudnak versenyelőnyre szert tenni és hatékonyabban/eredményesebben működni, ahol a vezető igyekszik tudatos vezetővé válni (értékteremtő munkát támogató szervezeti kultúra, szervezeti tanulás, visszacsatolások adása, munkavállalói elégedettség, kétirányú nyílt, egyértelmű és őszinte kommunikáció). A tudatos vezető törekszik személyes tulajdonságainak, kompetenciáinak, vezetői stílusának, attitűdjeinek folyamatos fejlesztésére, annak érdekében hogy olyan értékrendet tudjon közvetíteni a munkatársai felé, amelyek elősegítik a munkatársaknak a céggel való azonosulását, elköteleződését, amely előbb-utóbb az üzleti eredményekben is megmutatkozik.

 

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a Vezetés és Menedzsment (Leadership and Management) unithoz kapcsolódva, annak kiegészítéseként az adott tervezet céljaiból adódó vezetői és menedzseri szerepek ismeretében annak megítélésére, hogy a saját vagy a környezetükben lévő ismerős vezető személyes tulajdonságai, vezetői, menedzseri készségei mennyire vannak összhangban a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges vezetői/menedzseri feladatokkal.

  

Project Management – Projektmenedzsment

A tantárgy szintje: 6  Extended Diploma Level 6 fokozat
A tantárgy kódja: T/615/2726
Kredit érték: 15

 A tárgy ún. “pathway unit”, azaz a Managing People szakirány számára kötelezően választandó tárgy a core unitok mellett.

A projektmenedzsment ismeretek az élet számos területén jól és széleskörűen alkalmazhatóak. A  tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képesek legyenek annak megértésére, hogy a szervezeti célok megvalósítása mikor és milyen körülmények között vetheti fel a projektek indításának szükségességét és különbséget tudjanak tenni a  projektek és a folyamatok között. A kurzus kapcsán áttekintésre kerülnek a különböző projekt típusok projektmenedzsment megközelítések (PRINCE2, PMBOOK, PCM), a projekt megtervezésével, elindításával, megvalósításával, kontrollingjával, szakmai és pénzügyi zárásával kapcsolatos ismeretek. Foglalkozunk a projekmenedzser szerepeivel és kompetenciáival, a projektteammel, a különböző projekt szervezettípusokkal, a projektek adminisztrációjával, dokumentálásával, a projektekkel kapcsolatos külső és belső kommunikációval, finanszírozással, a projektek monitoringjával és értékelésével. Áttekintésre kerülnek a PM módszertani eszközei (célok és a keretfeltételek definiálása, idő és erőforrás tervezés, mérföldkövek, kockázatok és bizonytalanságok beazonosítása, kezelése, projektindító, működési, és zárási dokumentumok elkészítése, ezek felépítése, főbb monitoring és értékelési módszerek, indikátorrendszerek, a PM munkát segítő szoftveres alkalmazások, a PM buktatói és ezek elkerülése, stb.)

A hallgatónak a unit végén vizsgamunkaként készíteni kell egy olyan angol nyelvű portfóliót, amely ledokumentálva bizonyítja, hogy az előírt tanulmányi kimenetekkel összhangban, az értékelési kritériumok mentén érti a projekt menedzsment lényegét és tudja alkalmazni a PM módszereit.

 

 Leadership and Management

 A tantárgy szintje: ATHE  Extended Diploma level 6 fokozat

 A tantárgy kódja: M/615/2713

Kredit érték:15

 Lecturer: Professor Dr. Sandor B.  Nagy,  Msoc.Sc. (University of Birmingham, UK)

 A tárgy ún. “core unit”, azaz valamennyi szakirány számára kötelezően előírt kurzus.

A Unit célja megismertetni a hallgatókkal a vezetés és szervezetfejlesztés elméletét és gyakorlatát. Áttekintést adni az elméletekről, különös figyelmet szentelve ennek során a következő témáknak:

 1. Leadership vagy menedzsment, vezetői szerepek (Mintzberg),
 2. Szervezeti magatartás fogalma, az egyén szerepe a szervezetben, motiváció (TSZCSE modell),
 3. A motiváció fogalma, szerepe a szervezetekben,
 4. Csoportok a szervezetben hatalom, szervezeti politika, leadership elméletek,
 5. Szervezeti kultúra, szervezeti kultúramodellek,
 6. Konfliktusok a szervezetben
 7. A szervezetfejlesztés (OD) elméleti megalapozása és a különböző változásmenedzselési, változásvezetési technikák, a stratégiai döntések kialakítása.

 

A fenti kérdések tárgyalása során arra ösztönözzük a hallgatókat, hogy kritikai módon közelítsék meg a különböző menedzsment és szervezetelméleti kérdéseket és szembesítsék azokat a gyakorlati tapasztalataikkal.

 

Managing Quality and Service Delivery

A tantárgy szintje: ATHE Extended Diploma Level 6 fokozat
A tantárgy kódja: M/615/2708
Kredit érték: 15

 A tárgy ún. “core unit”, azaz valamennyi szakirány számára kötelezően előírt kurzus.

A képzés célja, olyan hallgatók képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni minőségirányítási rendszereket bevezető vagy alkalmazó – termelő vagy szolgáltató – szervezetek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és fejlesztésében. Ennek keretében:

 • A képzés során a hallgatók megismerkednek, a minőségügy történetével, a minőségirányítási szabvány család struktúrájával, alkalmazási feltételeivel. Általános képet sajátíthatnak el a minőségirányítás alapelveiről, követelményeiről;
 • Megismerik a minőségügyi dokumentációval kapcsolatos alapfogalmak használatát, a minőségügyi dokumentumok megnevezését, értelmezését, készítését, ezáltal fel tudják mérni ezek alkalmazásának szükségességét;
 • Megismerik a vezetői nyilatkozatok (küldetés, jövőkép, érték nyilatkozat) és a Minőségpolitika és a konkrét minőségcélok szerepét, fontosságát, azok készítésének módszertanát;
 • Megismerik a szervezettel kapcsolatba hozható érdekelt felek kiemelt szerepét, az érdekazonosítást és annak kezelésének fontosságát, az elvárt vevői elégedettség eléréséhez,
 • Ismeretek kapnak a folyamatszemléletről, gyakorolják a folyamatok célelérését befolyásoló, felmerülhető kockázatok feltárását, azok értékelését, kezelését;
 • A képzés során elemzik a menedzsment és munkatársak minőségközpontú gondolkodásának fontosságát. Megismerik a gyártás, a szolgáltatás végzéséhez szükséges humán erőforrás, elemi és komplex kompetenciáinak szükségességét, képzések, tréningek szervezésével, annak hatásosságának feltárásával;
 • Elsajátítják a szervezet működéséhez szükséges beszállítói, alvállalkozói részvétel feltárását. Következtetéseket tudnak levonni a beszállítói, alvállalkozói részvétel eredményességéről, hatékonyságáról;
 • Megismerik és tréningezik a hatékony minőségfejlesztési technikákat (Pareto, Ishikawa, FMEA, stb.) és kreatívan alkalmazni tudják azokat egy adott szervezet minőségfejlesztési munkájában;
 • A megszerzett ismeretek alapján képessé válnak a munkahelyükre vonatkozó minőségirányítási követelmények meghatározására, a rendszer felügyeletére és belső auditjainak megszervezésére, végrehajtására
 • Megismerjék és elsajátítsák a minőségfejlesztési csoportmunka módszereit, és alkalmazni tudják, a minőségfejlesztési gyakorlatban.

 

Branding- Márkaépítés
Tantárgy szintje: 6 BA fokozat
Tantárgy kódja: Y/615/2721
Kredit érték: 15

A tárgy ún. “pathway unit”, azaz a Marketing and Sales szakirány számára kötelezzen választandó tárgy a core unitok mellett.

A cégek értékét, versenyképességét növeli ha magas hozzáadott értékű ún. szellemi vagyonelemek (immateriális eszközök) is jelen vannak a cég eszköztárában. Ezek egyike a bevezetett és bevált márka (brand), amely hitelességet, megbízhatóságot és vevői/ügyfél bizalmat közvetít a cég és termékei/szolgáltatásai felé. A vevők általában a márkát magasabb minőséggel párosítják), amely jobban kielégítheti elvárásaikat, mint a névtelen ún. fehér termékek vagy legalábbis rendszeres vásárlói döntéseik mérlegelése során először az ismert márkás termékek jutnak az eszükbe, amelyet összetársítanak az adott céggel. A bevált márka a márkahűség és a fogyasztói bizalom, lojalitás miatt lehetővé teszi a cégek számára, hogy magasabb árkulccsal dolgozzanak, több költséget tudnak érvényesíteni az eladási árban mint a nem márkás termékek esetében.

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képesek legyen megérteni a márkaépítés jelentőségét a szervezet sikereinek elérésében.

Áttekintésre kerülnek márkaépítéssel, bevezetéssel, a fogyasztói/piac szegmentálással, fogyasztói attitűdökkel, viselkedéssel kapcsolatos kérdések, mitől lesz egy brand jó márka, a márkakiterjesztés, márkatársítás, alul és felülmárkázás kérdései, előnyei, kockázatai, a márkával kapcsolatos főbb üzenetek megfogalmazása és eljuttatása a fogyasztók felé azok befolyásolása érdekében, a brand értéke és érvényesítésének lehetőségei a termékek/szolgáltatások árában, a társadalmi felelősségvállalás (CSR) formái és ezek rövid és hosszú távú hatásai a márkára, stb.

A hallgatónak a unit végén vizsgamunkaként készíteni kell egy olyan angol nyelvű portfóliót, amely ledokumentálva bizonyítja, hogy az előírt tanulmányi kimenetekkel összhangban, az értékelési kritériumok mentén érti a brand építésnek a szervezeti célok megvalósításában betöltött szerepét, át- tudja tekinteni a márkaépítéssel kapcsolatos kérdéseket és teendőket, valamint alkalmazni is tudja azokat.

II. Cambridge Business Design Academy practical training :

 • Gazdaságpszichológia
 • Humánpszichológia
 • Kriminálpszichológia
 • Rejtett szándékok felismerése
 • Pszicholingvisztika
 • Nyelvfilozófia
 • Tárgyalás pszichológia
 • Szóbeli befolyásolás
 • Kényszerítő kooperáció
 • Tranzakció analízis

Kiegészítések:

A Tranzakció analízis segít az emberek rejtett viselkedésének

felismerésében, éles helyzetekben való tudatos használatában. Irányítani a

nehéznek tűnő üzleti tárgyalásokat. Felismerni a tárgyaló fél által

betöltött szerepeket, pszichológiai síkokat. Megoldani és megelőzni

konfliktusos helyzeteket.

 

Az Enneagram megmutatja a személyiség típusokat és megkönnyíti azok

felismerését és kezelését.

 

A Pszicholingvisztika arra mutat rá, hogy hogyan kell kihallani és

felismerni a tárgyaló fél kommunikációjában azokat az elemeket, amelynek

segítségével feltérképezhető a tárgyaló fél, üzleti partner valós

szándéka. Kreatív használatával profi módon lehet megoldani kényes

szituációkat úgy, hogy ez ne tűnjön fel a tárgyalófélnek.

 

Szóbeli befolyásolással felismerni a kommunikáció – tárgyalás azon

rejtett szintjeit, ahol a tárgyaló fél szeretné irányítani vagy

befolyásolni a másik felet. Tudatosan alkalmazni a szavaknak a tudatra

gyakorolt hatását. Ezzel irányítani vagy megfordítani a tárgyalás menetét.

 

Kriminálpszichológia

Az időben felismert rejtett gondolatok,

szándékok ismeretében a tárgyalási szituáció irányíthatóvá és

ellenőrizhetővé válik. Profil készítés a tárgyaló félről, hogy kivel is

állunk szemben és mik a valós szándékai. Alkalmazásával a tárgyaló fél

tudatosan azt sugározza a másik fél felé, amit szeretne, hogy lásson a

másik.

 

Látásmód egyfajta gondolkodásmódot ad, ami által kreatívabbak leszünk.

Másképpen látjuk a világot és képesek vagyunk változtatni saját magunkon

és környezetünkön az adott élethelyzetben. Mert már nemcsak a fülünk a

szelektív, hanem a szemünk is.

Képzésünk különlegessége, a négy egyetem tananyagát felölelő, az üzleti

életben kiválóan alkalmazható design szemléletű képzés. A magyar nyelvű

előadások mellett a hallgatók opcionálisan választható, szakmai angol

nyelvórákon vehetnek részt.

Unit H/615/2706  Leadership and Management

Level 6                                  15 Credits

Suggested Resources

Texts

Adair, J. (2006), Effective Leadership, Chartered Institute of Personnel and Development
Argyris, C. (1993) Effective Learning in Organizations, Knowledge for Action, Jossey-Bass, San Francisco
Belbin, R. M. (2010), Management Teams – why they succeed or fail, Routledge
Bolden, R. (2004), What is Leadership? Leadership South West; Research Report 1, University of Exeter, Centre for Leadership Studies
Fritchie, R. and Leary, M. (1998), Resolving Conflicts in Organisations, Lemos and Crane
Goleman D (2014). What Makes a Leader: Why Emotional Intelligence Matters, More Than Sound Productions
Handy, C. (1993), Understanding Organisations, Penguin Books Fourth Edition
Hersey P, Blanchard K, and Johnson D (2012), Management of Organisational Behaviour, Leading Human Resources, Pearson
Higgs, M. (2003), How Can We Make Sense of Leadership in the 21st Century? Leadership and Organisation Development Journal, Vol. 24, No. 5, pp. 273 – 284
Humphries, J. (1998) Managing Successful Teams, Deer Park Publishing
Schien, E (2010), Organizational Culture and Leadership, Wiley
Tattenbaum, R. and Schmidt, W. (2009 reprint edition), How to Choose a Leadership Pattern, Harvard Business School Press
Whitmore, J (2009) Coaching for Performance, Nicholas Brealey 4th Edition

Makroökonómia, N. Gregory Mankiw

Makroökonómia, Stephen D. Williamson

Mikroökonómia, Amihai Glazer David Hirshleifer Jack Hirshleifer

Mikroökonómia középfokon, Varian Hal R.

Közgazdaságtan, Samuelson Paul A., Nordhaus William D

Matematikai közgazdaságtan IZalai Ernő

Matematikai közgazdaságtan II.  Zalai Ernő

Matematika közgazdászoknak, Knut Sydsaeter, Peter I. Hammond

Economics In English – Közgazdaság Angolul,  Szendrő Borbála Győri György

Marketingmenedzsment,14. kiadás Kotler Philip, Keller Kevin Lane

Principles of Marketing, (14th Edition)by Philip Kotler and Gary Armstrong

Value-based Marketing: by Peter Doyle

Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value

The Handbook of Financial Peace University, by Dave Ramsey

Marketing Management and Strategy, by Peter Doyle and Phil Stern

Business marketing-menedzsment,  Piskóti István

A fogyasztói magatartás alapjai, Hofmeister-Tóth Ágnes

Stratégiai menedzsment, Balaton Károly, Tari Ernő

Strategic Planning: As Simple as A,B,C by David R. Mcclean

Strategic Planning That Actually Works: A Step-By-Step Guide to Get it Done Faster, Cheaper, and Better by Sarai Johnson

Strategic Planning: An Interactive Process for Leaders, by Dan R. Ebener (Author), Fred L. Smith (Author), Donna Crilly (Editor)

On Competition, Updated and Expanded Edition,  by Michael E. Porter

 The Essential Guide to Competition and Strategy, by Joan Magretta

Projektmenedzsment útmutató 5. kiadás Project Management Institute

Stratégiai menedzsment, Hortoványi Lilla, Balaton Károly

Stratégiai menedzsment, Gulyás László

Stratégiai és üzleti tervezés, Balaton Károly, Tari Ernő

Stratégiai vezetés-vállalkozás, Csath Magdolna

Interkulturális menedzsment, Csath Magdolna

Termékmenedzsment, Antalovits Miklós, Süle Margit

Projektportfólió-menedzsment, Szabvány (Project Management Institute)

Projektmenedzsment, Verzuh, Eric

Segédlet a projekt menedzsmenthez I.-II.-III, Gaál Zoltán – Szabó Lajos

Üzleti stratégia – üzleti tervezés, Varsányi Judit

 

Vezetési ismeretek, Dr. Radó András, Dr. Réthy István

 Vezetés és szervezés, Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna

 Vezetés- és szervezetpszichológia, Klein Sándor

Hatékony vezetés, Chris Roebuck

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Kövesi János

Jó üzlet – Vezetés, áramlat és az értelem keresése, Csíkszentmihályi Mihály

A humán erőforrás menedzsment alapjai, Gulyás László

Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, Poór József

A szervezeti magatartás alapjai, Bakacsi Gyula

Emberi erőforrás gazdálkodás, Matiscsákné Lizák Marianna

Átalakuló emberi erőforrás menedzsment, Poór József – Karoliny Mártonné – Berde Csaba – Takács Sándor

Kutatási és publikálási kézikönyv,,Kovács Kármen

 

Szociológia, Anthony Giddens

Szociálpszichológia, Eliot R. Smith Dian Mackie

Szociológia közgazdászoknak, S. Nagy Katalin

 

 

A politikatudomány alapvonalai, Domenico Fisichella

Nem szokványos gazdaságpolitikák, Bod Péter Ákos

Bevezetés a gazdaságpolitikába, Bod Péter Ákos

Világrend, Henry Kissinger

40 év alatt a Föld körül, Nógrádi György

Az Európai Unió jövője és Magyarország mozgástere, Lóránt Károly

A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Samuel P. Huntington

Gazdaságpszichológia, Hunyady György

 

A filozófia története Az ókortól napjainkig, Peter Delius

A Nincsből a Van felé, Hankiss Elemér

Vízen járni, Kollár József

Pszichológia, Atkinson&Hilgard

Személyiségpszichológia, Michael F. Scheier

Kommunikáció, Erik Karl Rosengren

Lélektani típusok, Carl Gustav Jung

Az archetípusok és a kollektív tudattalan, Carl Gustav Jung

A fejedelem,  Niccolo Machiavelli

Flow – Az áramlat, Csíkszentmihályi Mihály

Kreativitás,  Csíkszentmihályi MiháLY

Transactional Analysis in Psychotherapy,  by Eric Berne

Beyond Games and ScriptsDec, by Eric. Berne

Sors mint döntés I-II. Járó Katalin

Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action

by David Canter (Author), Donna Youngs (Author)

The Psychology of Criminal Conduct: Theory, Research and Practice by Ronald Blackburn 

Body Language Essentials by Joe Navarro

Narcissists Among by Joe Navarro